ค้นหาบทความ

ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Second Language Writing

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 15:01
Mowmessie, G. E. (2561). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Second Language Writing. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
ไฟล์แนบ (Full text): 

การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Moral Development of Public Administration Program of Loei Rajabhat University’s Students

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 15:17

การเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน: กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา The Choosing of Languages for Communication in Daily Life: A Case Study of Secondary Students at Thamawittaya Mulniti School, Yala

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 15:27

ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) English and Soft Skills

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 16:40
Mowmessie, G. Edens. (2560). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) English and Soft Skills. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
ไฟล์แนบ (Full text): 

ประเพณี “ส่วงเฮือ” ของชุมชนชายฝั่งแม่น้ำโขง: ความเป็นมาและการรื้อฟื้นหลังนโยบาย เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า The “Suang Huea” Tradition of Mekong Riverine Communities: Background and Revival after the Turning a Battlefield to a Market Place Policy

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 16:44

จิตรกรรมเหนือจริงเนื้อหาความเป็นเครื่องจักรกับมนุษย์ กรณีศึกษาผลงานของฮานส์ รูดรอฟ กีเกอร์ ระหว่างปี ค.ศ.1972-1983 Surrealistic Paining in Subject of Biomachanical Human: A Case Study of Hans Rudolf Giger between 1972-1983 AD.

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 17:08

หน้า