ค้นหาบทความ

กระบวนการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Effective Management of Meeting: Case Study Bansomdejchaopraya Rajabhat University

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 18:09
อภิญญา, หนูมี. (2560). กระบวนการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Effective Management of Meeting: Case Study Bansomdejchaopraya Rajabhat University. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)

ความคิดสร้างสรรค์: การสอนศิลปะสำหรับเด็ก Creative Thinking: Teaching Art for Children

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 18:20
สมชาย, พรหมสุวรรณ. (2560). ความคิดสร้างสรรค์: การสอนศิลปะสำหรับเด็ก Creative Thinking: Teaching Art for Children. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม: เมื่อกระบวนทัศน์ การพัฒนาเปลี่ยนสู่องค์ความรู้การพัฒนาที่หลากหลาย

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 18:27
อัควิทย์, เรืองรอง. (2560). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม: เมื่อกระบวนทัศน์ การพัฒนาเปลี่ยนสู่องค์ความรู้การพัฒนาที่หลากหลาย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอางเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Mother Cobra Spirit Worship at Bangkuntian District, Bangkok: the Study of Belief and Ritual

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 18:37
อภิวัฒน์, สุธรรมดี. (2559). การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอางเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Mother Cobra Spirit Worship at Bangkuntian District, Bangkok: the Study of Belief and Ritual. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)

ความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ability in Reading Thai Words among Undergraduate Students in the Language and Applied Thai Program, Faculty of Liberal Arts...

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 18:45

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร The People Participation in Activities Management of Na-Dee Municipality Amphoe Meuang Samutsakhon Province

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 18:55

การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เน้นการบูรณาการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Development of Skills Thinking and Decision Making Regarding the Preliminary Data Analysis Focused...

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 19:06

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Curriculum Evaluation of Master of Education Program in Educational Administration, Revised Version of B.E. 2554...

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 19:14

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสาร The Development of Teaching English Listening and Speaking by Communication Device

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 19:23
Mowmessie, G. Edens. (2559). การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสาร The Development of Teaching English Listening and Speaking by Communication Device. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)

หน้า