ค้นหาบทความ

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา People’s Participation in Taking Care of the Bed Bound Elder Groups, Health Care Division,Nakhon Ratchasima Municipality

เขียนโดย admin เมื่อ ส, 02/02/2019 - 16:08

อิทธิพลของความผูกพันในองค์การและความมีประสิทธิภาพในตนเองต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจการบินของประเทศไทย Organizational Commitment and Self-EfficacyInfluence on Business Performance or AirlineBusiness in Thailand

เขียนโดย admin เมื่อ ส, 02/02/2019 - 16:15

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนโมบายแอพพิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน The Development of Learning Materials on Mobile Application for Developing Language Skills and Knowledge to Prepare for ASEAN Community

เขียนโดย admin เมื่อ ส, 02/02/2019 - 16:30

ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Simply Effective: How to Cut Through Complexity in Your Organization and Get Things Done

เขียนโดย admin เมื่อ จ, 02/04/2019 - 09:07
สืบวงศ์, กาฬวงศ์. (2558). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Simply Effective: How to Cut Through Complexity in Your Organization and Get Things Done. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences. (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
ไฟล์แนบ (Full text): 

การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 The Use of Augmented Reality to Develop the Learning Media for Thai Lessons of Primary 2

เขียนโดย admin เมื่อ จ, 02/04/2019 - 09:18

การใช้กิจกรรมการฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Usage of Practicing Vipassana Bhavana Based on the Four Types of Mindfulness...

เขียนโดย admin เมื่อ จ, 02/04/2019 - 09:28

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจไทย-ลาว และมูลเหตุแห่งวิกฤติทางศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 History Relations Authorize between Thai – Laos and Cause of Art and Cultural in the Region of King Rama IV.

เขียนโดย admin เมื่อ จ, 02/04/2019 - 09:49

หน้า