ลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับท้องถิ่น ของตำนานปฐมกัปป์/ปฐมมูล ฉบับสิบสองพันนา ล้านนาและอีสาน

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 22:50
ชื่อลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับท้องถิ่น ของตำนานปฐมกัปป์/ปฐมมูล ฉบับสิบสองพันนา ล้านนาและอีสาน
ประเภทบทความบทความวิชาการ
Authorsวกุล, มิตรพระพันธ์
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)6(1)
หน้า45-58
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญตำนานปฐมกัปป์, ท้องถิ่น, ปฐมมูล, ล้านนา, วรรณกรรม, สิบสองพันนา, อีสาน
บทคัดย่อการศึกษาเปรียบเทียบตำนานการสร้างโลกทั้ง 3 ฉบับ คือ ปฐมกัปป์อินแภบฉบับไทลื้อ ปฐมมูลมูลีฉบับล้านนา และปฐมกัปป์ฉบับอีสาน แสดงให้เห็นความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและความเชื่อระหว่างกลุ่มชาวไทลื้อ ล้านนา และอีสาน ตำนานทั้ง 3 ฉบับ ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกและพัฒนาการของโลกไว้คล้ายกัน โดยสามารถแบ่งเหตุการณ์ในตำนานทั้ง 3 ฉบับได้เป็น 6 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นของจักรวาลและโลก ช่วงที่ 2 สิ่งมีชีวิตแรก ช่วงที่ 3 การสร้างภูมิประเทศ/สิ่งมีชีวิต ช่วงที่ 4 การให้กำเนิดลูกหลาน ช่วงที่ 5 พัฒนาการทางสังคม และช่วงที่ 6 โลกที่สมบูรณ์แบบ วิธีการอธิบายถึงความเป็นมาของโลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในตำนานทั้ง 3 ฉบับยังแสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างคติทางพุทธศาสนากับคติดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มชนอย่างลงตัว
DOI