สมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 23:05
ชื่อสมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA
ประเภทบทความบทความวิชาการ
Authorsสฤษฏิ์พล, สตะเวทิน
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)6(1)
หน้า69-78
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญรัฐสภา, สมัชชา, อาเซียน
บทคัดย่อในช่วงนี้หลายคนอาจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูกับชื่อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อาเซียน” โดยเฉพาะในบริบทที่สังคมโดยรวม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกำลังตื่นตัวไปกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นการยกระดับกรอบความร่วมมือของอาเซียนที่มีมายาวนานกว่า ๔๕ ปี ให้รอบด้านและมีพลวัตรมากยิ่งขึ้น โดยในขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าวมีหลายส่วนทั้งภายรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เข้ามาเกี่ยวข้องในหลายมิติ โดยมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ที่ดียิ่งขึ้น

    บทความนี้เป็นการนำเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จักกับการทำงานของ “สมัชชารัฐสภาอาเซียน” ในแง่มุมต่างๆ ทั้งประวัติความเป็นมา โครงสร้างการทำงาน กรอบการประชุมในระดับต่างๆ และรวมไปถึงบทบาทขององค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘   

    สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) แต่เดิมใช้ชื่อว่าองค์การ-รัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentarian Organization : AIPO) AIPA เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๔ ประเทศคือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย หลังจากนั้นจึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียน ถึง ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ลงนามเห็นชอบในธรรมนูญขององค์การรัฐสภาอาเซียนเพื่อจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียนอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมา 

ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา AIPO ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกตลอดมา จนกระทั่งการประชุมใหญ่ฯ AIPO ครั้งที่ ๒๗ ในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ประชุมประกาศใช้ธรรมนูญ AIPO ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากองค์การรัฐสภา-อาเซียน (AIPO) เป็นสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยให้อำนาจกับที่ประชุมสมัชชาใหญ่ในการริเริ่มการจัดทำกฎหมายในประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน
DOI