การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจดนตรี

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:20
ชื่อการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจดนตรี
ประเภทบทความบทความวิจัย
Authorsอนุรักษ์, บุญแจะ
Secondary Authorsสุขนิษฐ์, สะสมสิน
Tertiary Authorsจีระพันธ์, อ่อนเถื่อน
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)2554(5)
หน้า1-24
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญการประเมินหลักสูตร, คุณลักษณะที่พึงประสงค์, สาขาวิชาดนตรีสากล, หน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี
บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้สอน นักศึกษา  นักศึกษาฝึกงาน  ผู้ควบคุมการฝึกงาน รวม 461 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  ผู้วิจัยนำคำตอบมาวิเคราะห์เนื้อหาในข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณนำมาคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ผลการวิจัยพบว่า  1.1) ด้านบริบท  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ คิดเห็นว่า มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรด้านดนตรี และสาขาวิชา  มีความชัดเจนครอบคลุม   ผู้สอน  นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โครงสร้างของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ คิดเห็นว่า ควรลดรายวิชาเลือกและสังเคราะห์เนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อต่อเนื่องกัน  ผู้สอน  นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื้อหาของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงหลักสูตรนี้บางแขนงวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ผู้สอน  นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 1.2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ความคิดเห็นของผู้สอน  นักศึกษา นักศึกษาฝึกงานโดยรวม ได้แก่  คุณสมบัติผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด   คุณสมบัติผู้เรียน  และทรัพยากรสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง  1.3) ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงานโดยรวม ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง  1.4) ด้านผลผลิต  ผู้ควบคุมการฝึกงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดับน้อย  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ควบคุมการฝึกงานส่วนใหญ่มีความต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  ทักษะในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ทักษะความรู้  ทักษะทางปัญญา  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  ส่วนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดับปานกลาง  ในด้านแขนงวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ผู้ควบคุมการฝึกงานส่วนใหญ่มีความต้องการบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี  มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาอันดับที่ 2  ได้แก่ แขนงวิชาการสอนดนตรี อันดับที่ 3 แขนงวิชาดนตรีโยธวาทิต อันดับที่ 4  แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม  และอันดับที่ 5 แขนงวิชาดนตรีคลาสสิค  
DOI