การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบอบประชาธิปไตยของไทยของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ นักศึกษาระดับปริญญาตรี Comparative Study Of Secondary School Pupils And College Students’ Understanding In Thai Democracy

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:32
ชื่อการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบอบประชาธิปไตยของไทยของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ นักศึกษาระดับปริญญาตรี Comparative Study Of Secondary School Pupils And College Students’ Understanding In Thai Democracy
ประเภทบทความบทความวิจัย
Authorsนนท์ณธี, ดุลยทวีสิทธิ์
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)2554(5)
หน้า35-45
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญCollege Students, Knowledge and Understanding, Secondary School Pupils, Thai Democracy, ความรู้และความเข้าใจ, นักศึกษาปริญญาตรี, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, ระบอบประชาธิปไตย
บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านเพศ ระดับการศึกษา แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพผู้ปกครอง กับระดับความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบจับสลาก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับแบบสอบถามคืนมา ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิตเชิงพรรณา และสถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ T-test และ One Way Anova ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความแตกต่างกันทางด้าน เพศ ระดับการศึกษา แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คำสำคัญ: ความรู้และความเข้าใจ / ระบอบประชาธิปไตย / นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / นักศึกษาปริญญาตรี
DOI