การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร The Development of Online Lessons for Communicative English based on Local Learning Sources, Donkaidee Benjarong Village

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:35
ชื่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร The Development of Online Lessons for Communicative English based on Local Learning Sources, Donkaidee Benjarong Village
ประเภทบทความบทความวิจัย
Authorsผศ.ดร.พนอเนื่อง, สุทัศน์ณ อย
Secondary Authorsฉัตรแก้ว, ทองโต
Tertiary Authorsยินดี, พานทอง
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)2554(5)
หน้า46-61
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญCommunicative English, Donkaidee Benjarong Village, Local Learning Sources, Online Lesson, บทเรียนออนไลน์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี, แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ บทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 83.56/89.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

The purpose of this study was to develop online lesson for Communicative English based on Local Learning Sources, Donkaidee Benjarong Village, Kathumban District, Samutsakhorn Province. The sample group included 34 Prathom Suksa 6 students, 2nd semester of academic year 2010, Ban Klongkathumban (Bunpengutid)School, Kathumban district,Samutsakhorn Province. Data were collected by online lesson for Communicative English and the achievement tests and statistically analyzed using mean ( x̄ ), standard deviation (SD) and t-test. The findings revealed as the efficiency of the online lessons was 83.56/89.17 which is higher, than the standard of 80/80, and the posttest of learning achievement of the online lessons was higher than pretest at the .05 level of significant. 
DOI