ความรู้คืออาวุธทางปัญญา Knowledge is wisdom arms

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/01/2014 - 00:52
ชื่อความรู้คืออาวุธทางปัญญา Knowledge is wisdom arms
ประเภทบทความบทความวิชาการ
Authorsประภาพรรณ, หิรัญวัชรพฤกษ์
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)6(1)
หน้า1-10
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
บรรณานุกรมหน้าขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญความรู้, ปัญญา, อาวุธ
บทคัดย่อความรู้คืออาวุธทางปัญญา เป็นการสั่งสมประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าจากศาสตร์ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิด และประสาทสัมผัสในการได้ยิน ได้ฟัง ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะและความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ ความรู้นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติให้ดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข ความรู้ถูกสร้างสรรค์ในรูปลักษณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ต้นฉบับตัวเขียน จารึกโบราณ สมุดไทย หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และในรูปลักษณ์ของภาพและเสียง รวมถึงสัญญาณดิจิทัล เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ดีวีดี แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีบริหารจัดการให้เหมาะกับยุคสมัยและสถานภาพการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ที่ดีต้องรู้จักเลือกสรรความรู้ที่เหมาะสม นำมาคิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ในการเข้าถึงความรู้และแหล่งความรู้สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1) เลือกความรู้จากแหล่งความรู้ที่ดีและเหมาะสม

2) มีความทันสมัย

3) ช่องทางการสื่อสารและนำเสนอที่หลากหลาย

4) ตอบสนองความต้องการ

5) เครื่องมือและวิธีการสืบค้น

6) การเลือกใช้ช่องทางและวิธีการในการเข้าถึงความรู้และแหล่งความรู้

7) ขั้นตอนการบริหารจัดการความรู้

8) ตกผลึกความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการความคิด

9) เชื่อมโยงและประมวลผลความรู้ที่ได้อย่างละเอียดและตกผลึกเป็นความรู้ของตนเอง และ

10) ประยุกต์ใช้ความรู้ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อได้ความรู้ที่ต้องการและนำมาเรียบเรียงใหม่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใส่รายการอ้างอิงทุกครั้งที่มีการนำข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเสมอโดยใช้รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบเดียวตลอดทั้งเล่ม
DOI