กำเนิดและองค์ประกอบชีวิตมนุษย์ตามนัยแห่งพุทธศาสนา The Origin and Componentsof Human’s life in Buddhism

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 21:54
ชื่อกำเนิดและองค์ประกอบชีวิตมนุษย์ตามนัยแห่งพุทธศาสนา The Origin and Componentsof Human’s life in Buddhism
ประเภทบทความบทความวิชาการ
Authorsประยงค์, อ่อนตา
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)6(1)
หน้า11-22
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญกำเนิด, ชีวิต, พุทธศาสนา, มนุษย์, องค์ประกอบ
บทคัดย่อบทความนี้มุ่งศึกษาการกำเนิดและองค์ประกอบของชีวิตตามหลักคำสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและตำราทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนาอธิบายกำเนิดชีวิตมนุษย์โดยแยกออกเป็น 2 ช่วง คือ มนุษย์ยุคแรก เป็นกลุ่มมนุษย์ที่กำเนิดมาจากการจุติของเทพหมู่หนึ่งที่ชื่อว่า อาภัสสรพรหม มนุษย์ในยุคนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเทพทุกประการ ต่อมาเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลกมากขึ้น คุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นก็เสื่อมลงและหมดไปในที่สุด ส่วนการกำเนิดชีวิตมนุษย์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ 3 ประการ คือ บิดามารดาอยู่ร่วมกัน มารดายังเป็นหญิงที่มีระดู และมีปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นครบบริบูรณ์ การกำเนิดชีวิตซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็จะมีขึ้นและดำรงอยู่ไปจนกว่ากายและจิตจะสูญสลายไปตามเหตุปัจจัย 
DOI