สุนทรียวิธีของคำยืมภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์ เรื่องไกลบ้าน The Aesthetic ways of Using English loanwords in Royal writing, Klai-Ban

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 22:00
ชื่อสุนทรียวิธีของคำยืมภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์ เรื่องไกลบ้าน The Aesthetic ways of Using English loanwords in Royal writing, Klai-Ban
ประเภทบทความบทความวิชาการ
Authorsพัชรีย์, จำปา
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)6(1)
หน้า23-38
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญคำยืมภาษาอังกฤษ, พระราชนิพนธ์, พระราชหัตถเลขา, สุนทรียวิธี
บทคัดย่อบทความนี้มุ่งศึกษาการใช้คำยืมภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศในยุคบุกเบิกของไทย ในช่วงเวลาของการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปีพ.ศ. 2449 ผู้ที่รู้และเข้าใจภาษาอังกฤษยังมีไม่มากนัก ประกอบกับการใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดเรื่องเล่าแปลกใหม่จากต่างแดนมาสู่ผู้อ่านชาวไทยยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ผู้ประพันธ์ทรงเลือกสรรกลวิธีที่หลากหลายในการสื่อความ ได้แก่ การทับศัพท์ การสร้างศัพท์ การแปลศัพท์ และการเปรียบศัพท์ เพื่อก่อ “ภาพ” ขึ้นในใจของผู้อ่านให้นึกมองเห็นถิ่นฐานบ้านเมือง ภูมิประเทศ วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของสังคมยุโรปได้อย่างเด่นชัด สุนทรียวิธีเหล่านี้ย่อมรังสรรค์ขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพอันเลิศยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในฐานะกวีและความเป็นปราชญ์ซึ่งทรงแตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แม้เวลาแห่งการพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านจะล่วงลุมานานนับศตวรรษ แต่ “ภาพ” อันงดงามและซาบซึ้งใจก็ยังคงดำรงอยู่
DOI