วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 03/20/2018 - 10:11

วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
  ปกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
  ส่วนหน้า
1 โครงสร้างคำเรียกชื่ออาหารไทย : ศึกษาจากตำราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 1
A Study of Word Structures of Food Naming in Thai Recipe Book :A Case of Her Ladyship’s Plain Phassakorawong
“Mae Krua Hua Pa” Recipe Book
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 
Passapong Pewporchai
2 การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Moral Development of Public Administration Program of Loei Rajabhat University’s Students
กัลยา ยศคำลือ 
Kalaya Yotcamlue
วีรานรี ติยะบุตร 
Weeranaree Tiyaboot
ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู 
Teerawat Wongwarunyoo
กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชตติสิริ 
Kunkhanit Adirutchotsiri
3 การเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน :
กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา
The Choosing of Languages for Communication in Daily Life : A Case Study of Secondary Students at Thamawittaya Mulniti School, Yala
รอฮานี เต๊ะซา 
Rahanee Tehsa
ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
Firdous Mahamat
กามีลียา หะยีหะซา 
Kamiliya Hayeehasa
สุไลมาน สมาแฮ 
Sulaiman Smahae
ซาฮีฎีน นิติภาค 
Sahidin Nitipak
 
4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
Strategic Human Resource Management ofBansomdejchaopraya Rajabhat University
กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ 
Kunyanat Sengyai
5 มิติทางวัฒนธรรมจากการเล่น “สกา” ในวรรณคดีไทย Cultural Perspectives of The Play of “Sca”
in Thai Literature
ณัฐวัตร จันทร์งาม 
Nuttawat Janham
อภิวัฒน์ สุธรรมดี 
Apivat Sudhamdee
6

การเชื่อมโยงสุนทรียศาสตร์ทางนาฏยศิลป์ตะวันตกกับผู้บริโภค
The Link of Western Dance Aesthetics and Consumers

ธนกร สรรย์วราภิภู 
Tanakorn Sunvaraphiphu
7     ปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
English and Soft Skills
กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
Gilbert Edens Mowmessie
  ส่วยท้าย