วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1

เขียนโดย admin เมื่อ พฤ, 07/12/2018 - 17:15


วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
  ปกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
  ส่วนหน้า
1 การศึกษาอักขรวิธีและทักษะเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
A Study of Orthography and Basic Skills for Communication in Higher Education Thai Textbooks of Yunnan Minzu University
Hu Yue
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
Panupong Udomsilp
2 การศึกษาการนำคุณธรรม 12 ประการมาพัฒนาการดำเนินชีวิต เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญู: กรณีศึกษานิทานพื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ
The Study of Applying the 12 Virtues for Life Development Focusing on Morality, Ethics and Gratitude: A Case Study of Folk Tales in Sisaket Province
ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
Tharongwit Thongsean
3 แบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เรื่อง “น้ำ: วิถีคนวิถีไทย” สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
Cultural Thai Textbook Entitled “Water: Thai Ways of Living” for Foreign Students
สิริพัฒน์ ชลคีรี 
Siripat Cholkeeree
วิชชุกร ทองหล่อ  
Witchukorn Thonglor
4 ารถ่ายทอดนาฏกรรมโขนผ่านเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา
The Dramatic Khon Transference Via Technology to School
ปัทมา วัฒนบุญญา 
Pattama Wattanaboonya     
5 ลักษณะพระโพธิสัตว์จากคัมภีร์พุทธประวัติ ตอน “ผจญมาร” ตามแนวคิดแบบเถรวาทและมหายาน
The Characteristics of Bodhisattva from the Scriptures of Buddha’s Story of “Subduing Mara”:
A Comparative Study betweenTheravada and Mahayana Beliefs
สมบัติ สมศรีพลอย
Sombat Somsriploy
6

บทบาทชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
The Roles of Muslim Clubs in Higher Education Institutions towards the Problems of Southern Border Provinces:
A Case Study of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชนิกานต์ ใสยเกื้อ
Chanikarn Saikuea
7     การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
The Participation in Community Solid Waste Management for Sustainable Tourism at Song Klong Floating Market, Taling Chan Temple, Taling Chan District, Bangkok
สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
Sunate Thaveethavornsawat  
สาวิตรี ฉิมศรี
Sawitri Chimsri 
8 การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกระชับของนักศึกษาพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน 
Psycho Brief Advice for Nursing Students in Smoking Cessation
สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล
Suda Dejpitaksirikul
สมจิตต์ สินธุชัย
Somjit Sinthuchai
จิราภา บุญศิลป์
Jirapa Boonsilp                  
9 ปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
Middlemarch
วรรณวดี ชัยชาญกุล
Wanwadee Chaichankul
  ข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา