แบบประเมิน

ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


1. วัตถุประสงค์ของแบบประเมิน

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ "ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ในด้านการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการใช้งาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

2. คำชี้แจงในการตอบแบบประเมิน

หลังจากที่ท่านได้เข้าทดลองใช้ “ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
จาก URL: http://human.bsru.ac.th/ejournal/ แล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยกดปุ่มทำเครื่องหมาย ž ลงในตาราง ตามค่าระดับความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้

ให้คะแนน 5  หมายถึง  ความสามารถของระบบ ระดับมากที่สุด
ให้คะแนน 4  หมายถึง  ความสามารถของระบบ ระดับ ระดับมาก
ให้คะแนน 3  หมายถึง  ความสามารถของระบบ ระดับปานกลาง
ให้คะแนน 2  หมายถึง  ความสามารถของระบบ ระดับน้อย
ให้คะแนน 1  หมายถึง  ความสามารถของระบบ ระดับน้อยที่สุด

 

3. ส่วนประกอบของแบบประเมิน  

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป
ตอนที่ 2  ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ


 

ตอนที่ 1   สถานภาพทั่วไป
1. ชื่อ นามสกุล
2. ตำแหน่งทางวิชาการ
3. คุณวุฒิการศึกษา(ระบุสาขาวิชา)
4. ประสบการณ์ในการเป็นบรรณาธิการวารสาร
5. สถานที่ทำงาน คณะ
  สาขาวิชา
6. โทรศัพท์

 

ตอนที่ 2   ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ž ลงในช่องในแบบประเมินที่ตรงกับข้อความที่เป็นจริง หรือตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
ด้านการออกแบบ
1. มีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในการนำเสนอของระบบ
2. มีการจัดวางระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
3. มีการจัดวางข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่าย
4. มีการใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม อ่านง่าย
5 .มีการใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม
6. มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม สบายตา
ด้านประสิทธิภาพ
1. กำหนดคำค้นได้ตามความต้องการ
2. ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ
3. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลที่รวดเร็ว
4. มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
5. ภาพรวมในการทำงานของระบบ
ด้านการใช้งาน
1. มีความเสถียรในการใช้งานของระบบ
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
3. มีระบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
4. มีคู่มือแนะนำที่ชัดเจนใช้งานง่าย

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ