แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


1. วัตถุประสงค์ของแบบประเมิน

เพื่อสอบถามความความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่อ "ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ในด้านเวลา ด้านเนื้อหา และด้านรูปแบบ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น

 

2. คำชี้แจงในการตอบแบบประเมิน

หลังจากที่ท่านได้เข้าทดลองใช้ “ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” จาก URL: http://human.bsru.ac.th/ejournal/ แล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อระบบดังกล่าว โดยกดปุ่มทำเครื่องหมาย ž ลงในตาราง ตามค่าระดับความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
ให้คะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
ให้คะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมาก
ให้คะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
ให้คะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับน้อย

ให้คะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด

 

3. ส่วนประกอบของแบบประเมิน  

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์์
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ


 

ตอนที่ 1   สถานภาพทั่วไป : คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ž และระบุข้อมูลที่ตรงกับคุณสมบัติของท่านลงในช่องว่าง
1. เพศ
ชาย หญิง
2. ตำแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
3. สถานที่ทำงาน (ระบุ)
ภาควิชา
สาขาวิชา
4. ประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ž ลงในช่องในแบบประเมินที่ตรงกับข้อความที่เป็นจริง หรือตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
ด้านเวลา
1.มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
2.ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว
3.ใช้เวลาในการดาวโหลดข้อมูลที่รวดเร็ว
ด้านเนื้อหา
1.มีการจัดลำดับข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน
2.มีการนำเสนอข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย
3.ได้ผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูลสัมพันธ์กับคำค้น
4.ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ
5.ได้เนื้อหาของข้อมูลที่สมบูรณ์
ด้านรูปแบบ
1.มีการออกแบบหน้าจอเมนูหลักเหมาะสม
2.มีรูปแบบการสืบค้นที่หลากหลาย
3.มีรูปแบบการทำงานที่เข้าใจง่าย

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ