แชร์หน้านี้

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
            มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

คติพจน์
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมสู่ศตวรรษที่ 21

ปณิธาน
พัฒนาความรู้คู่นวัตกรรม ธำรงศิลปวัฒนธรรม นำสังคมบริการวิชาการ สร้างบัณฑิตคุณภาพ พัฒนาทักษะ
การสื่อสารและจิตสาธารณะ ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เอกลักษณ์
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ศิลป์ ภาษา

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
รู้ทักษะงาน เชี่ยวชาญทักษะคน บนความรับผิดชอบ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพ

วิสัยทัศน์
เชื่อมโยงเครือข่าย บนความหลากหลาย หลอมรวมและสร้างสรรค์พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม
  2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ถ่ายทอดการจัดการความรู้ นำสู่การปฏิบัติ
  3. สร้างสรรค์ เผยแพร่ งานศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นตัวตนดั้งเดิม
  4. บริการวิชาการนำสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมร่วม
1. ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย  MORALITY

          M       Moral                            คุณธรรมประจำใจ
            O       Orderliness                   วินัยประจำตน
            R        Responsibility               เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
            A          Adoration                     มอบใจให้องค์กร
            L        Loveliness                    เอื้ออาทรแบ่งปัน
            I           Innovation                    สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
            T        Teamwork                    ร่วมใจพัฒนา
            Y        Yield                            นำพาสู่ความสำเร็จ


2. ค่านิยมองค์กรของคณะ HU-SOC

H -- Heart Head Hand ทำงานเป็นมืออาชีพด้วยหัวใจ สมอง และสองมือ
U -- United Efforts ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
S -- Social Engagement ประสานพันธกิจร่วมกันกับชุมชน
O -- Overt Management Style บริหารอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
C -- Care CreativityCraft ใส่ใจคุณภาพชีวิต ก้าวสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์งานด้วยความประณีต
                                          

สีประจำคณะ
สีเขียว
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600