แชร์หน้านี้

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
            มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม นำสู่การสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

คติพจน์
-สจฺจํเว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"
-ขน.ติ  ธีรส.สสง.กาโร “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์”
กล่าวคือ “มนุษย์” นอกจากเป็นผู้มีวาจาสัตย์แล้ว ยังต้องเป็นผู้มีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งมวล จึงจะได้ชื่อว่าเป็น “นักปราชญ์” ที่สมควรแก่การยกย่องของผองชนทั่วไป

ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการสังคม ผลิตบัณฑิตคุณภาพให้มีจิตสาธารณะ ทักษะทางภาษาดี มีความเป็นไทย เพื่อความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบริการ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เอกลักษณ์
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตสาธารณะ ทักษะภาษาดี มีความเป็นไทย 

วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม และบริการสังคม เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการและวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิต
  3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
  4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
  5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วม
1. ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย  MORALITY

          M       Moral                            คุณธรรมประจำใจ
            O       Orderliness                   วินัยประจำตน
            R        Responsibility               เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
            A          Adoration                     มอบใจให้องค์กร
            L        Loveliness                    เอื้ออาทรแบ่งปัน
            I           Innovation                    สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
            T        Teamwork                    ร่วมใจพัฒนา
            Y        Yield                            นำพาสู่ความสำเร็จ
2. ค่านิยมองค์กรของคณะ HU-SO

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรโดยใช้ตัวอักษร HU-SO ซึ่งเป็นอักษรย่อของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้กันเป็นสากล ย่อมาจาก Humanities and Social Sciences โดยตัวละตัวอักษรมีความหมายแฝงที่สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ ดังนี้
H        Harmony                 ปรองดองสามัคคี
U        Unity                       เต็มปรี่เอกภาพ
S        Succor                     รับทราบเกื้อกูล
O        Opportunity              สนับสนุนให้โอกาส       
                    ดังนั้น แนวทางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนมีความรักใคร่สามัคคีปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้โอกาสกัน เพื่อความเป็นเอกภาพที่ยั่งยืนตลอดไป                                          

สีประจำคณะ
สีเขียว
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600